Google-yň gözleg netijeleriniň başyna nädip ýetmeli - Semalt täze SEO guralyny hödürleýärYnsan görnüşleriniň gazanan her bir ösüşi bilen, işewür dünýäsi täze tehnologiýadan peýdalanmak üçin özüni iň gowy ýerleşdirmegiň ýoluny tapýar. Şeýlelik bilen dünýä internet we maglumat çalt bermek ukyby bilen tanyş bolanda, işewür dünýäsiniň prezidentleri tehnologiýa taýdan ökde hünärmenlere ýüklediler. Aöne kiçi bir iş hökmünde, kimdir birini çalt getirmek üçin şol bir maddy güýjüňiz bolmazlygy mümkin. “Ahrefs” ýa-da “Ubersuggest” ýaly SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) guralyna abuna ýazylyp bilersiňiz, emma maglumatlaryny ulanmaga bilimiňiz bolmasa, bu gaty gymmat bolup biler.

Şeýlelik bilen, bu işde SEO guralyny nädip ulanmalydygyny öwrenip, býudjetden habarly kiçi telekeçi dünýäniň uly býudjet kärhanalary bilen nädip bäsleşip biler? Semalt-yň Bagyşlanan SEO dolandyryş panelini ulanmak bilen! Bu hyzmat, Ahref we Ubersuggest-iň diňe bir Domain üçin 10 dollar bahasy bilen bir hatarda maglumat berýär! Bu makala, bagyşlanan SEO dolandyryş panelini nädip ulanmalydygy barada esasy maglumatlary berer.

Häzirki wagtda özüňize "SEO näme? Maňa aýdanlaryňyzyň hemmesi Gözleg motory optimizasiýasy" diýen soragyňyza ynanýaryn. Bu gaty gowy sorag! Gözleg motory optimizasiýasy, web sahypaňyzdaky mazmunyň hilini ýokarlandyrmak arkaly web sahypaňyza ulanyjy traffiginiň hilini we mukdaryny işjeňleşdirýär. Her gözleg motory, gözden geçirmek arkaly tapýan maglumatlary ýygnamak üçin millionlarça gözlegçini iberýär. Web sahypaňyzy okanlarynda, mümkin boldugyça çalt girmegini we çykmagyny isleýärsiňiz. Mazmunyňyza näçe çalt girip bilseler, şonça-da olaryň motorynda bal gazanyp bilersiňiz. Web sahypaňyzdan mümkin boldugyça çalt gaçmaga synanyşýandyklary sebäpli, mazmunyňyza seretmeýändigini aňlatmaýar, sebäbi bu gözlegçiler HEMMESI - sahypaňyza alyp baran web sahypasyna, yzyndan gidýän web sahypasyna serederler sahypaňyzy, sahypaňyzdaky açar söz dykyzlygy, esasy grammatika we mazmun, sahypany döretmek üçin ulanylýan dizaýn tipografiýasy ... Bu sanaw baky dowam edip biler!

Gözlegçiler tarapyndan toplanan maglumatlar merkezi merkeze gidýär, şonuň üçin höküm çykaryp, açar sözleriňize gabat gelýän gözlegçileriň ýygnan beýleki mazmuny bilen deňeşdirip bilersiňiz. Soňra merkezi merkez sahypaňyza "Gözleg motorynyň netijeleri sahypasy" diýmegi aňladýan SERP balyny berer. Bu bal, şol açar söz gözleg netijesiniň nirede peýda boljakdygyny kesgitlär. Iň gowy ballar birinji sahypada görkeziler, galanlary hem şoňa meňzeýär. Makalanyň ýaşy ulaldygyça, SERP balynyň süzülmegi we peselmegi. Nowöne häzirlikçe, ýokary bal gazanan döredilen mazmuna ünsi jemlemek isleýärsiňiz, şonuň üçin açar sözleriň gözleg netijesiniň birinji sahypasynda peýda bolup bilersiňiz - bu SEO üstünliginiň kesgitlemesi.

Häzirki wagtda onlaýn ýagdaýda bar bolan ähli maglumatlar bilen bu gaty kyn iş ýaly bolup görünýär - millionlarça goşant goşan ugurda özüňizi iň gowularyna meňzetmek üçin nädip durup bilersiňiz? Dogry gurallary ulanmak bilen! Bu ugurda tejribäňiz bar we “Semalt Dedicated SEO” dolandyryş paneli, berk SERP balyna geçmek üçin ulanyp boljak guraldyr. Ahrefs ýa-da Ubersuggest ýaly beýleki gurallardan tapawutlylykda, Bagyşlanan SEO Dolandyryş paneli size öwrenmeli zatlaryňyzy gezer.Aboveokardaky skrinshotda görşüňiz ýaly, seredýän zadyňyzy bozjak birnäçe baglanyşyk bar. Şeýle hem her elementiň gapdalyndaky reňkli nokatlary görersiňiz; bu, web sahypaňyzy gowulaşdyrmak üçin bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ulanýan iki usulyň biridir. Her nokat üç reňkden biri bolar - ýaşyl bu sebite gitmek üçin gowydygyňyzy, mämişi birneme gowulaşmagy ulanyp biljekdigiňizi, gyzyl bolsa derrew seretmelidigiňizi aňladýar.Ulanylan ikinji usul, ýokarda suratda görkezilen tegelek göterim grafigi. Göterim 100-0 aralygynda. 100-90 web sahypaňyzyň ajaýyp görünýändigini aňladýar; 89-50 web sahypaňyzyň berkdigini, ýöne käbir gowulaşmalary ulanyp biljekdigini aňladýar; we 50-0 diýmek, siziň etmeli işiňiz köp.

Diňe ýapyşan bolsaňyz, sagyň ýokarky burçundaky köpürjik nyşanyny basyp, Semaltyň SEO hünärmenlerinden çalt sorap bilersiňiz. Sag ýokarky sag burçda, şeýle hem, bagyşlanan SEO dolandyryş panelinde tejribäňizi bökdençsiz ýerine ýetirmäge kömek etjek iki gural görkezilýär - dil öwrüjisi we giriş düwmesi.

Dil düwmesi, bagyşlanan SEO dolandyryş panelini platformadaky elýeterli on bir diliň birine öwürer; bu guralyň dünýädäki adamlar üçin elýeterli bolmagy. Giriş düwmesi hasabyňyzy döretmek we girmek üçin üç wariant berýär - Google bilen giriň, Facebook bilen giriň ýa-da Hasap dörediň. “Google” ýa-da “Facebook” -y ulanýan bolsaňyz, “Dedicated SEO” paneli degişli hasapdan şol maglumatlary awtomatiki usulda alar we size doldurar. “Semalt” -yň şahsy maglumatlaryňyzy doldurmagy amatly däl bolsa, hasaby açyp bilersiňiz we özüňiz edip bilersiňiz. Bu düwmeleriň ikisi-de birnäçe onlaýn programmalar boýunça standartlar, şonuň üçin Semalt olary tanyşlyk duýgusy üçin Dedicated SEO Dolandyryş paneline girizdi.Iň soňunda bolsa, SEO-ny öňünden bilmeýän bir iş eýesine kömek etmek üçin her sahypada üç wariant bilen "Sahypa gollanmasyny gör" diýilýän gök çyzyk bolar:
 1. , Ok, sag bol
 2. Soňrak
 3. Açyk gollanma
", Ok, sag bol" opsiýany sizden alar, "Soňrak" bolsa, "Soňra" düwmesine basanyňyzdan soň peýda bolan "Lightbulb" nyşanyna basyp, bu maglumata girip biljekdigiňizi habar berer. "Açyk gollanma" düwmesi, sahypanyň size hödürlemeli ähli maglumatlaryndan geçer. Üns berýändigiňize göz ýetiriň, sebäbi bu opsiýa diňe bir gezek elýeterli bolar. Öwrenýän wagtyňyz bellik almagy maslahat berýärin. Bagtymyza, bu gollanmalar özbaşdak dolandyrylýar; sahypadaky indiki elemente geçmäge taýyn bolanyňyzda indiki düwmä basýarsyňyz.

Indi bolsa, “Semalt” -yň bagyşlanan SEO dolandyryş panelini resmi taýdan hödürläýin! Geçmek üçin sekiz wariant bar.
 • Web sahypasynyň sanawy
Bu, ölçegleri üýtgetmän bir taslamadan beýlekisine çalt geçip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, öz işiňiz bilen bäsdeşiň arasynda gezekleşip bilersiňiz. Aý, bäsleşigiňizi bu guralda görüp biljekdigiňizi ýatdan çykardymmy? Sebäbi edip bilersiň! Bu, bäsleşýänleriňizden bir ädim öňde durmaga kömek eder.
 • Sahypa düwmesini goşuň
Bu, web sahypasynyň sanawy ýaly öz-özüni düşündirýär - web sahypasynyň sanawyny şu ýerde jemleýärsiňiz. Bir gezekde bir domen goýup, birbada birnäçe domen goýup ýa-da kompýuteriňizden domen sanawyny ýükläp bilersiňiz. Gözlegleriňizi gysgaltmak üçin hatda açar sözleri domenler bilen bölüp bilersiňiz.
 • Dolandyryş paneli
Bu, bagyşlanan SEO dolandyryş paneline girizen ähli domenleriňize gysgaça syn bermäge mümkinçilik berýär. Bu umumy syn, degişli ugurlara ugrukdyrmaga kömek eder.Mysal bermek üçin, iki bäsdeş wideo platformasy - YouTube we TikTok bilen Dolandyryş paneli döretdim. Bu nusga bilen, “YouTube” -yň “TikTok” -da agdyklyk edýändigi äşgärdir. Şonuň üçin bu platformalar bilen bäsleşmek isleseňiz, bu ýerde birnäçe sapak alyp bilersiňiz - YouTube size açar sözleriňizi ulanmagyň dogry ýoluny görkezer, TikTok açar sözleriňiz bilen näme etmelidigiňizi görkezip biler.

Haýsy tarapa barsaňyzam, her bir element size şol analitiklere has çuňňur çemeleşjek baglanyşykdyr.
 • SERP
SERP üç dürli warianta düşer:
 1. TOPS-daky açar sözler
 2. Iň gowy sahypalar
 3. Bäsdeşler
Her bir wariant, bu aýratyn elementiň (mysal üçin, TOPS opsiýasyndaky açar sözlerdäki açar sözler) işiňiz üçin nähili işleýändigini görkezmek üçin niýetlenendir. Bu maglumatlary dogry ulansaňyz, müşderileriň yzygiderli akymyna eýe bolarsyňyz.
 • Web sahypa analizatory
Aboveokardaky bahalandyryş ulgamyny ulanyp, bu opsiýa web sahypaňyzyň näderejede gowy işleýändigini görkezer we şol synpy bäş kategoriýa bölýär:
 1. Audhli barlaglar
 2. Üstünlikli barlaglar
 3. Rorsalňyşlyklar
 4. Duýduryş
 5. Esasy maglumat
Nämäniň işleýändigine (Üstünlikli barlaglar) ýa-da nämäniň üstünde işlemelidigine seredip bilersiňiz (roralňyşlyklar we duýduryşlar). Hatda başgalaryň görüp biljek zatlaryna-da seredip bilersiňiz (Esasy maglumatlar).
 • Mazmuny
Bu iki warianta bölünýär - Sahypanyň özboluşlylygy we web sahypasynyň özboluşlylygy. Iki wariant hem mazmunyňyzyň näderejede üýtgeşikdigine we açar söz ulanyşyňyzyň näderejede täsirlidigine seredýär. Esasy tapawut, Sahypanyň özboluşlylygy bir aýratyn sahypa gönükdirilýär we Sahypanyň özboluşlylygy, "TOPS-daky açar sözler" göterimine bütin saýtda seredýär.
 • Sahypanyň tizligi
Bu bölüm, web sahypaňyzy dürli enjamlara göçürip almak üçin näçe wagt gerekdigini öwrenýär. Erhli ýalňyşlyklary "Düzediş säwlikleri" bölüminde tapyp bilersiňiz.
 • Hasabat merkezi
Belli bir wezipesi bolan bäş dürli bölüm bar:
 1. Hasabat döretmek: ýerine ýetirilen parametr esasynda hasabat berýär.
 2. Eltip beriş meýilnamasyny dörediň: "Hasabat döretmek" -de döredilen hereketi awtomatlaşdyryň.
 3. Hasabat gowşuryş tertibi: adamlara e-poçta hasabatlary.
 4. Ak bellik şablony: hasabatlaryňyzy şahsylaşdyryň.
 5. Eltip beriş şablony: e-poçta hasabatlaryňyzy şahsylaşdyryň.
Semalt's Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli Kiçijik bir telekeçiniň has uly kompaniýalar bilen bäsleşmeli ähli zady bar - tygşytly hünär kömegine çalt girip, hasabatlary nädip okamalydygyny öwredýän täsirli SEO guraly. Domen ady üçin 10 dollar bahasy bilen, SERP ballaryňyzyň netijelerini çalt artdyryp bilersiňiz, şonuň üçin göwnüňizden turjak müşderilere has köp täsir edip bilersiňiz.mass gmail